top of page

Algemene voorwaarden Sudl v1.0

Artikel 1. Algemeen

De website Sudl is eigendom van en wordt beheerd door kim Jolie BV, met maatschappelijke zetel gelegen te 9890 Gavere, Lielareweg 6 en met ondernemingsnummer 0761.481.969.  

Voor elke vraag met betrekking tot deze algemene voorwaarden van Sudl, kan het volgend e-mailadres worden gebruikt: info@sudl.eu.

Deze algemene voorwaarden vormen een overeenkomst dat bindend is voor de partijen, enerzijds Sudl en anderzijds de klant. Het is aangeraden dat de klant deze algemene voorwaarden zorgvuldig doornemen alvorens een offerte aan te vragen of een aankoop te bevestigen via de voorziene verkoopskanalen van Sudl.

Artikel 2. Begripsbepalingen

“Bedenktijd” is de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

“Consument” is de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn professionele activiteit of een onderneming.

“Derde” is elke natuurlijke persoon of elke rechtspersoon die niet de hoedanigheid heeft van consument, ondernemer of vertegenwoordiger van Sudl.

“Intellectuele eigendomsrechten” zijn alle nu bekende of later bijkomende (i) auteursrechten,  naburige rechten en morele rechten, (ii) handelsmerk- of dienstmerkrechten, (iii) handelsgeheimrecht, knowhow, vakkennis, (iv) octrooien, octrooirechten en industriële eigendomsrechten, (v) lay-out ontwerprechten, ontwerprechten, (vi) aanvullende beschermingscertificaten (vii) handels- en firmanamen, domeinnamen, databankrechten, huurrechten en alle andere industriële en intellectuele eigendomsrechten of gelijkaardige rechten (al dan niet geregistreerd); (viii) alle registraties, registratieaanvragen, vernieuwingen, uitbreidingen, opdelingen, verbeteringen of heruitgaven met betrekking tot deze rechten en het recht om een van voorgenoemde punten toe te passen, te behouden en op te leggen, in elk geval en in elk rechtsgebied wereldwijd, voor zolang deze bescherming geldt.

“Klant” is de consument of de ondernemer die het product wenst aan te kopen en/of aankoopt.

“Ondernemer” is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, al dan niet via een andere persoon die namens hem/haar voor zijn rekening optreedt.

“Overeenkomst” is (i) de door de klant aanvaarde offerte, (ii) de overeenkomst afgesloten tussen Sudl en de klant of (iii) elk ander schriftelijk akkoord afgesloten tussen Sudl en de klant met betrekking tot de producten van Sudl.

“Overeenkomst op afstand” is de overeenkomst die tussen Sudl en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop van een product op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Sudl en de klant en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand.

“Persoonsgegevens” zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon, zijnde de klant.

“Privacyverklaring” is de privacyverklaring van Sudl.

“Product(en)” is (zijn) een (de) houder(s) voor oproepsystemen van Sudl.

“Sudl” is Kim Jolie BV die de producten van Sudl heeft ontwikkeld, vervaardigd en vermarkt.

Artikel 3. Voorwerp en doelstellingen

3.1   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder product aangeboden op de website van Sudl, op iedere offerteaanvraag voor de product, op elke aankoopbestelling voor de producten en op alle leveringen ervan. Iedere offerteaanvraag en iedere aankoopbestelling die tot stand komt, impliceert de aanvaarding van de algemene voorwaarden.

3.2   De algemene voorwaarden zijn  te allen tijde te raadplegen op de website van Sudl.

Artikel 4. Offerte, aanvaarding en betaling

4.1   De offerte is gebaseerd op de gegevens van de offerteaanvraag of enig ander geschrift uitgaande van de klant waarin de producten van Sudl worden beschreven. Deze gegevens worden geacht juist en volledig te zijn. Alle gevolgen van eventuele fouten of lacunes in de offerteaanvraag of enig ander geschrift uitgaande van de klant worden gedragen door de klant, die Sudl vrijwaart.

4.2   De offerte blijft slechts geldig gedurende de aanvaardingstermijn van dertig (30) kalenderdagen vanaf de datum van de offerte. Na het verstrijken van de aanvaardingstermijn is Sudl niet gehouden door de eventuele aanvaarding van de offerte door de klant. Indien Sudl op verzoek of met instemming van de klant met de levering van de producten van Sudl start vooraleer de klant de offerte heeft aanvaard, dan geldt de uitvoering van de overeenkomst als stilzwijgende aanvaarding van de offerte door de klant.

4.3   Behoudens de stilzwijgende aanvaarding zoals voorzien in artikel 4.2 van deze algemene voorwaarden dient de aanvaarding van de offerte door de klant te gebeuren door het uitvoeren van een aankoopbestelling d.m.v. overschrijving op het rekeningnummer zoals bepaald in de offerte. Indien de bestelling afwijkt van de offerte is Sudl niet gehouden door de bestelling en komt de overeenkomst niet tot stand, tenzij Sudl de bestelling uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaardt.

4.4   Sudl blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van de volledige betaling van de offerte (i.e. uitvoeren van een correcte en volledige aankoopbestelling) door de klant.

Artikel 5. Factuurvoorwaarden

De facturen van Sudl gericht aan de klant zijn betaalbaar binnen een termijn van dertig (30) dagen na factuurdatum. Bij niet-betaling of gedeeltelijke betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinterest verschuldigd op het onbetaalde factuurbedrag ten belope van de wettelijke interestvoet. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van € 50,- als schadebeding.

Artikel 6. Levering en leveringstermijnen 

6.1   De door Sudl opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering en zijn geen stringente termijnen.

6.2   De uiterste leveringstermijn van de producten is dertig (30) dagen na ontvangst van de betaling via overschrijving uitgevoerd door de klant aan Sudl.

6.3   Zodra de te leveren producten door Sudl op het opgegeven afleveradres van de klant zijn geleverd, gaat het risico over op de klant.

6.4   Bij het annuleren  van een aankoopbestelling door de klant op het moment dat het transport reeds is ingezet, zal een administratieve kost ten bedrage van € 100 worden aangerekend aan de klant om deze kost te compenseren.

6.5   Bij leveringen buiten de Belgische landsgrenzen kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

6.6   De leveringskosten worden meegedeeld bij de offerte of voor het bevestigen van de aankoopbestelling.

Artikel 7. Productinformatie  

7.1   Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven, enzovoort met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten van Sudl die telefonisch, via e-mail, via (info)brochure of online via de website worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Sudl is niet aansprakelijk voor de door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website van Sudl.

7.2   De producten aangeboden door Sudl voldoen aan de wettelijke normen en mogen online worden verkocht.

7.3   Het is mogelijk dat er op de website van Sudl links zijn opgenomen die verwijzen andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker van de website van Sudl zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Sudl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

Artikel 8. Conformiteit

8.1   Sudl staat er voor in dat de producten beantwoorden aan de
overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de in de offerte vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

8.2   Een product beantwoordt niet aan de overeenkomst indien zij, mede gelet op de aard van het product en de mededelingen die Sudl over het product heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de klant op grond van de offerte en/of de overeenkomst mocht verwachten.

8.3   De klant kan zich er niet op beroepen dat de zaak niet aan de offerte en/of de overeenkomst beantwoordt wanneer hem/haar dit ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn.

8.4  Een door Sudl verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke
rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover Sudl
kan doen gelden.

Artikel 9. Herroepingsrecht

9.1   Het herroepingsrecht van onderhavig artikel 9 is uitsluitend van toepassing voor de klanten die optreden in hun hoedanigheid van consumenten en die een overeenkomst op afstand met Sudl hebben afgesloten.

9.2   De klant heeft het recht om binnen een termijn van veertien (14) dagen na de aankoopbestelling, zonder opgave van redenen, de overeenkomst op afstand te herroepen.

9.3   Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant via een ondubbelzinnige verklaring per aangetekend schrijven of per e-mail Sudl op de hoogte stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden, voordat de herroepingstermijn is verstreken.

9.4   Als de klant de overeenkomst op afstand herroept, ontvang de klant alle betalingen die hij/zij tot op dat moment heeft gedaan, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen nadat Sudl op de hoogte is gesteld van de beslissing om de overeenkomst op afstand te herroepen, terug. Sudl betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie verricht is.  

9.5   De kosten voor het terugzenden of het ophalen van een product zijn, in geval van een beroep op het herroepingsrecht, voor rekening van de klant.

9.6   Het herroepingsrecht is niet van toepassing (i) bij de producten die volgens de specificaties van de klant zijn vervaardigd of die duidelijk voor een specifieke klant zijn bestemd, zoals bijvoorbeeld een houder voor oproepsysteem op maat, en (ii) bij dringende herstellingen die ter plaatse bij de klant aan het product zijn verricht.

Artikel 10. Garantie en onderhoud

10.1   De garantievoorwaarden voor de producten van Sudl worden beschreven in de offerte overgemaakt aan de klant. De afhandeling van garantie zal voor rekening zijn van Sudl, behalve de verzendkosten gemaakt door de klant om het product weer bij Sudl aan te dragen.

10.2   De onderhoudsvoorwaarden (inclusief onderhoudskosten) voor de producten van Sudl worden beschreven in de offerte overgemaakt aan de klant.

Artikel 11. Overmacht

11.1   Een partij kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die door de andere partij wordt geleden als gevolg van een geval van overmacht, zijnde een onvermijdelijke en onvoorzienbare oorzaak of omstandigheid buiten de controle van deze Partij of zoals anders gedefinieerd overeenkomstig de Belgische wetgeving.

11.2   De partij die een geval van overmacht inroept, zal de andere partij zo snel als redelijkerwijze mogelijk schriftelijk op de hoogte brengen van de overmacht, alsook van de geschatte duur ervan, en alle redelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het geval van overmacht te beperken. De betrokken partij zal de andere partij ook op de hoogte brengen wanneer het geval van overmacht ten einde is. 

           Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Sudl opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Sudl niet mogelijk is langer duurt dan twaalf (12) weken, zijn de partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

11.3   Zelfs tijdens de SARS-CoV-2 virus crisis zullen de partijen redelijke inspanningen verrichten om de overeenkomst naar behoren uit te voeren. Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd of anderszins wordt verstoord als gevolg van – zelfs een gedeeltelijk gevolg van – de SARS-CoV-2 virus crisis, zal de niet-uitvoerende partij geen schadevergoedingen, vrijwaringen noch boetes verschuldigd zijn ten aanzien van de andere partij met betrekking tot het niet uitvoeren of het niet naar behoren uitvoeren van de overeenkomst door de SARS-CoV-2 virus crisis. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder "SARS-CoV-2 virus-crisis" ook begrepen alle crisissen met betrekking tot afgeleide virussen.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud en content van de website Sudl, met inbegrip van de merken, de logo’s, de tekeningen, de data, de product- of bedrijfsnamen, de teksten, de beelden, enzovoort, zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Kim Jolie BV of rechthoudende derden. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten van Sudl behoren uitsluitend toe aan Kim Jolie BV.

Artikel 13. Klachtenregeling

13.1    Sudl beschikt over een klachtenprocedure waarvan de klant gebruik kan maken door de klacht te verzenden naar info@sudl.eu.

13.2   Klachten over de uitvoering van de overeenkomst worden door Sudl binnen een redelijke tijd nadat de klant de gebreken en/of problematieken heeft vastgesteld, volledig en duidelijk overmaken aan Sudl via het in vorige lid vermelde e-mailadres.

13.3   De bij Sudl ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien (14) dagen, na ontvangst van de klacht, beantwoord. Ingeval een klacht een langere verwerkingstijd dan veertien (14) dagen vergt, dan informeert Sudl de klant binnen de termijn van veertien (14) dagen over de goede ontvangst van de klacht alsook over een indicatie wanneer de klant een uitvoerige klachtenbehandeling mag verwachten.

13.4   De klant verbindt zich ertoe geen gerechtelijke procedure op te starten tijdens de klachtenbehandeling.

Artikel 14. Privacy 

Sudl hecht veel belang aan de privacy de klanten en respecteert bij de verwerking van de persoonsgegevens alle geldende relevante wetgeving. In de Privacyverklaring van Sudl is er uitleg opgenomen over hoe Sudl hun persoonsgegevens verkrijgt en verwerkt.

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken 

Deze gebruiksvoorwaarden worden exclusief geregeld door en moeten worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving waarbij geen gehoor wordt gegeven aan enige conflicterende wetgeving of regels. De hoven en rechtbanken van gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent zijn exclusief bevoegd indien er een geschil ontstaat met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van deze Algemene Voorwaarden.  

Privacy policy
bottom of page